ישא ברכה- הרצאות- פרשת שבוע- הרב יעקוב חיים סופר

פרשת שבוע
הרב יעקב חיים סופר


נח -חיזוק בתורה חסד וצניעות

לך לך - על ידי לימוד תורה נזכה לגאולה

וירא - נגד מלכות ישמעאל צריך תורה וגמח

חיי שרה - חיזוק במאה ברכות מציל מפורענות

תולדות - מעלת התפילה והכנעת הלב

וישב - לא להתיאש איך להתפלל

ויצא - להינצל מחבלי משיח

וישלח - בכל מקום שיש רודפים יש מצילים

מקץ - חובת ניצול הזמן לעבודת השם

ויגש - חיזוק באמונה

ויחי - העיקר לימוד תורה

שמות - מצות אהבת ה

וארא - הלצנות מביאה לחילול הקודש

בא - מעלת המתגבר על יצרו

בשלח - סיום פרעה ומצרים

יתרו - חשבון הנפש

משפטים - ביו אדם לחברו

תרומה - קנין התורה

תצוה - מהי מלחמת עמלק

תצוה - חינוך הבנים לתורה

כי תשא - מעלת הצדקה

שמיני - הזהירות ממאכלות אסורות

חג הפסח

תזריע מצורע - הימים שאחרי פסח חשובים מאד

אחרי מות קדושים - חיזוק בתורה ולא להתיאש

אמור - לקראת מתן תורה קודם מידות טובות

בהר בחוקותי - הכנה למתן תורה ותחבולות היצר

במדבר - מעלת חג השבועות המיוחד רק לעם ישראל

נשא - מעלות מידת הענווה

בהעלותך - עת צרה ליעקב

עידוד בחינוך חלק א

שלח לך - ורפא ירפא חיזוק בתורה

קרח - זהירות בכבוד החכמים

חוקת - מסירות נפש לתורה

בלק - להסתכל על החיים בעין טובה

פנחס - אוהבי ה' שנאו רע

מטות מסעי - ימי בין המצרים

דברים - חשיבות ימי בן המצרים והכנה לחופש

ואתחנן - כח התפילה

עקב - כדאי לשמוע בקול ה' יתברך

ראה - לקנות מידת האהבה והרחמנות

שופטים - אלול מתנה מהקב''ה

כי תצא - מוסר על מעלות חודש אלול

כי תבוא - עצות טובות לזכות בדין

ניצבים - חשיבות יום ראש השנה

וילך - מעלות עשרת ימי התשובה

האזינו - מעלת יום הכפורים

וזאת הברכה - התחזקות בתורה

בראשית - ראשית השנה ימי חשבון נפש

מתוך רדיו 2000